Regulamin sklepu KERLPOSCIEL, który znajduje się na stronie www.kerlposciel.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.kerlposciel.pl, oraz z użyciem telefonu oraz poczty elektronicznej e-mail.  

 § 1 Postanowienia wstępne

1.1.   Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego www.kerlposciel.pl (zwanego dalej: SKLEPEM) jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2.   Sprzedaż za pośrednictwem SKLEPU internetowego www.kerlposciel.pl , mieszczącego się pod adresem www.kerlposciel.pl , oraz z użyciem telefonu lub poczty elektronicznej e-mail jest prowadzona jest przez Edyta Kuźnicka Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa "Kerlposciel", uL.Piastowska 17, 97-500 Radomsko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, posługująca się numerem NIP: 9491503180, REGON: 364665980.

1.3.   SKLEP działający pod adresem  www.kerlposciel.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie Kerlposciel, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.4.   Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


1.5.  Widoczna na stronie oferta SKLEPU obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W celu poznania oferty dla osób i firm z poza terenu RP prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@kerlposciel.pl

1.6.  Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7.   Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. niniejszego regulaminu.

1.8.   Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.kerlposciel.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.  

§ 2 Składanie zamówień  

2.1.   Zamówienia w SKLEPIE można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU www.kerlposciel.pl z użyciem telefonu oraz drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze SKLEPU w dowolnym momencie.

2.2.   Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez KERL za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub faksem.

2.3.   Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a KERL dochodzi z chwilą: −   potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KERL – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU.

2.4.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5.  KERL zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

2.6.   Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są: E-mail: sklep@kerlposciel.pl Telefon:+48 661 045 827 Adres korespondencyjny:  F.P.H.U. KERL, ul.Piastowska 17 , 97-500 Radomsko

§ 3 Realizacja zamówienia  

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się KERL, ul.Piastowska 17 , 97-500 Radomsko

3.2.  Klient sklepu internetowego KERL otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia.

3.3.   Zamówione towary KERL dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera InPost lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu.

3.4.   Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez KERL, wówczas KERL zastrzega sobie prawo telefonicznego lub emailowego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5.   W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja KERL może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

3.6.   W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym KERL tj. w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem.

3.7.  Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez KERL W tym celu należy skontaktować się telefonicznie bądź za pomocą poczty e-mail z KERL oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Klient nie może zmienić zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji według specyfikacji konsumenta lub które służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Od chwili wysłania towaru przez KERL, Klient nie może anulować zamówienia. Towar niestandardowy lub realizowany na indywidualne zamówienie Klienta, tj. posiadający: haftowany logotyp bądź napis, ze zmienionymi wymiarami lub z innymi modyfikacjami realizowanymi na specjalne zamówienie, a także w kolorze wykraczającym poza standardy katalogowe, nie podlega zwrotom ani wymianie.  

§ 4 Czas realizacji zamówienia  

4.1.   Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez KERL niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, KERL niezwłocznie, nie później jednak  w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2.   Termin realizacji zamówienia, które dostępne jest w sklepie internetowym wynosi: 7-14 dni roboczych. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 3 dni od dnia wysłania towaru przez KERL  chyba że strony uzgodnią inny termin. Termin realizacji zamówienia na towar niedostępny w sklepie internetowym – tj. zamówienia przekazanego do uszycia po złożeniu zamówienia przez Klienta, wynosi do 3 tygodni od dnia potwierdzenia zamówienia

4.3.   Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4.   Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta.

4.5.  KERL  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.  

§ 5 Formy zapłaty

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 6 Koszty dostawy

6.1. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 13 zł do 20 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki.

§ 7 Dokumenty sprzedaży

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione  na dokumencie sprzedaży.

7.3.Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, KERL zobowiązana jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. KERL nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z KERL.

7.6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w momencie wypełniania formularza kontaktowego przy składaniu zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury możliwe jest jedynie do momentu wysłania zamówienia przed firmę KERL. Klient powinien niezwłocznie zgłosić chęć wystawienia faktury poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z KERL.

7.7. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.  

§ 8 Gwarancja i rękojmia

8.1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. KERL udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres 365 dni. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. KERL jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Klient.

8.3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do KERL , KERLw ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.4. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez KERL gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.

8.5. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, KERL wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.  

§ 9 Postępowanie reklamacyjne z gwarancji

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.

9.2. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest: (a) przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz (b) przesłanie zakupionego towaru do KERL, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do KERL za pobraniem nie będą przyjmowane przez KERL.

9.4. KERL rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od KERL , o czym KERL niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.5.Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi)  i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.

9.6.  Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru,  w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez KERL .

9.7.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KERL dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych KERL

§ 10 Sprzedaż na rzecz konsumenta

10.1. Konsumentem jest osobą fizyczna, oraz osobą prowadząca działalność która nabywa towar.

10.2. Wobec Konsumenta KERL ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

10.3. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem KERL traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. KERL nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10.4. KERL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

10.5. KERL jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.6. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że KERL niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez KERL albo KERL uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.7. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.7.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru, klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom (osoba fizyczna). Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

10.7.2. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, Sklep może zwrócić się z prośbą do klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.  
 
10.7.3. W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw z rękojmi należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.

10.8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez KERL usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KERL

10.9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.11. KERL zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.12.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona KERL zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

10.13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy KERL zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

10.15. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt KERL dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.  

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

11.1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, drukując formularz zwrotu w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Formularz zwrotu - pobierz


Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować KERL, ul. Piastowska 17 , 97-500 Radomsko nr telefonu 601 045 827, adres e-mail: fphu.kerl@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia. Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


11.2. Prawa przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni:


Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować KERL, ul. Piastowska 17 , 97-500 Radomsko nr telefonu 601 045 827, adres e-mail: fphu.kerl@gmail.como swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia. Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


11.3.   Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Konsument może odstąpić od umowy, składając KERL  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znaleźć można w zakładce „Zwroty i reklamacje” na stronie www.kerlposciel.pl, ma on charakter dobrowolny.

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 11.2. Regulaminu z dopiskiem „Dział wymian i reklamacji”.

11.5. Konsument zwróci KERL towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.6.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres KERL wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11.7. W przypadku zakupów na fakturę VAT warunkiem zwrotu środków za zakupiony towar jest odesłanie podpisanej korekty faktury(korektę wysyłamy przesyłką na adres firmowy)

Warunkiem zwrotu odzieży jest nieużywanie zakupionego towaru oraz oddanie go w stanie nienaruszonym wraz z pełnym ometkowaniem. w przypadku gdy towar będzie nosił znamiona użytkowania, będzie pod podlegał zwrotowi na koszt klienta.Odzież szyta według zlecenia przez klienta (zmiana rozmiaru bądź zmiana koloru) lub spersonalizowana haftem nie podlega zwrotowi.

11.8. KERL dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.9. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący

§ 12 Polityka prywatności  

12.1. Informacje ogólne Przepisy polityki ochrony prywatności określa dokument „Polityka prywatności” znajdujący się na stronie www.kerlposciel.pl  

§ 13 Postanowienia końcowe  

13.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej KERL tj.  z dniem 09.06.2021 r.

13.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

13.3. KERL zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej KERL.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

13.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a KERL będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla KERL. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.